فیزیک لیزری و تعاریف اولیه سیستم لیزری

تفاوت پرتو لیزر با نور معمولی در خاصیتهای مهمی است که در این پرتو وجود دارد. این خصوصیات عبارتانداز: همدوسی، تکفامی، مستقیم بودن و شدت زیاد. خواص مذکور در نور معمولی دیده نمیشود و از این ویژگیها برای کارهای مختلف استفاده میشود

ادامه مطلب

برش انواع پارچه با دستگاه لیزر

یکی از کاربردهای منحصر به فرد برش با دستگاه لیزر، در صنایع مربوط به پارچه، پوشاک و مد است. همانطور که مشخص است دستگاه لیزر از تیوب لیزر برای برش پارچه استفاده می کند که سیستم عمکرد co2 می باشد.

ادامه مطلب