فیزیک لیزری و تعاریف اولیه سیستم لیزری

تفاوت پرتو لیزر با نور معمولی در خاصیتهای مهمی است که در این پرتو وجود دارد. این خصوصیات عبارتانداز: همدوسی، تکفامی، مستقیم بودن و شدت زیاد. خواص مذکور در نور معمولی دیده نمیشود و از این ویژگیها برای کارهای مختلف استفاده میشود

ادامه مطلب