علمی

تعاریف تخصصی سیستم های لیزر

دیودهای نور گسیل

منبع نوری اســت کــه در آن الیۀ یــک دیــود نور گســیل LED الکترولومینسانس انتشــاری، یک فیلم از ترکیب شیمیایی معدنی یا آلی است که نور را در واکنش به جریان الکتریکی منتشر میکند ین لایۀ نیمه هادی بین دو الکترود قرار دارد. درمواردی که لایۀ نیمه هادی از مواد میگویند. از زمان پیدایش منابع آلی ساخته میشود، به آن OLED سادۀ نوری دیودی گالیوم-آرسناید از سال 1961 میلادی تاکنون، به دلیل رشد و تنوع این تکنولوژی نوری و برخی از ویژگیها ازجمله فناوری ارزان آن و استفاده در سطوح بزرگتر، در موارد کاربردهای تشخیصی-درمانی گوناگون مورد توجه بوده اند به طوریکه در برخی موارد هم اکنون اقسامی از این منابع نوری دارای تأیید FDA میباشند.

برهمكنش نور با بافت

برهمکنش باريكۀ الكترومغناطيســي با بافت به صورت بازتاب و شكست، جذب و پراكندگي رخ میدهد. بازتاب و شكســت توســط قوانين فرنل با هم ارتبــاط مييابند. لذا، اين دو در يك بخش بيان ميشــوند. البته در كاربردهاي پزشكي، شكست فقط وقتي نقش مهمي ايفا ميكند كه ماده اي شفاف مانند بافت قرنيه مورد تابش واقع شود. اين نكته كه كداميك از وقايع )بازتاب، جذب، پراكندگي( بيشتر باشد، به جنس بافت مورد تابش و طول موج باريكۀ ورودي بستگي دارد. در اين رابطه طول موج عامل بسيار مهمي است زيرا ضرايب شكست، جذب و پراكندگي وابسته به طول موج هستند. لذا، در جراحي با پرتوی ليزري خواص جذب و پراكندگي بافت مورد نظر برای بهبود روش درماني ضروري است.

بازتاب و شكست

بازتاب عبارت است از برگشت باريكۀ الكترومغناطيسي توسط سطحي كه پرتو به آن تابيده است. بازتاب بر دو نوع است: بازتاب منظم و بازتاب غیرمنظم. هنگامیکه پرتوی ورودي از روي سطحي صاف و صيقلي با پستي بلندي هايي كه در مقايســه با طول موج پرتوی فرودي كوچكتر است بازتاب ميشود، آن را بازتاب منظم مي نامند. بازتاب نامنظم پديدهاي است كه به طوركلي براي تمام بافتهاي بدن روي ميدهد. زیرا هیچکدام از آنها داراي سطح صاف و صيقلي نيســتند ولي در مواردي خاص مانند بافتهاي حاوی آب ممكن است بازتاب منظم بر نامنظم غالب باشد

 شاید مطالب زیر نیز برای شما مفید باشند

These jackpots boku casino sites for progressives are paid out on a continuous basis.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *