علمی

روش تولید اشعه لیزری

روش تولید اشعه لیزری

با اســتفاده از رساندن سيستم به حالت واروني جمعيت میتوان به این مهم که اســاس لیزر است، دســت یافت. در حالت عادی همانگونه که توضیح داده شــد اتم، نور گسیلی از تحریک را در تمام جهات گسیل می دارد ولی در لیزر برای رســیدن به همدوســی نیاز به استفاده از ترازهاي انرژي موجود در مادۀ اصلي بهعلاوۀ استفاده از ترازهاي ناخالصي مناسب اســت. تا الکترونهای تحریکشــده به ترازهای اضافه شده از طریق مادۀ ناخالصی بروند و در آنجا بمانند جمعیت الکترون تحریکی بیشتر میشود و وارونی جمعیت حاصل میگردد و در زمان مناســب به شکل القایی به تراز پایه سقوط کنند و عمل تولید لیزر را انجام دهند.

عمــل ایجاد وارونگی جمعیت با اســتفاده از پمپاژ نوری، الکتریکی و یا شــیمیایی انجام میگیرد. در حالت نوری یا اپتیکی مادۀ فعال که معموالً جامد است مانند لیزر یاقوت توسط لامپ نوری پمپ یا دمش میشود. بعــد از ایجاد وارونی جمعیت با ورود اولین فوتون به داخل محیط فعال گســیل القایی صورت میپذیرد. مادۀ فعال در بین دو آینه که به کاواک تشدید معروف هستند، قرار دارد و فوتونها آنقدر در بین این آینه ها رفت و برگشت انجام میدهند تا شدت لیزر به اندازۀ کافی برسد و سپس خروج نور از یکی از آینه ها که بازتاب صددرصد ندارد، انجام میشود. ازجمله منابع نور- لیزر میتوانیم به موارد زیر اشاره نماییم:

لیزر حالت جامد در این نوع لیزر، مادۀ فعال ایجادکنندۀ لیزر یک یون فلزی اســت که با غلظت کم در شــبکۀ یک بلور یا درون شیشه بهصورت ناخالصی قرار داده شــده اســت. فلزاتی که برای این منظور به کار میروند عبارتاند از اولین سری فلزات واســطه. از مهمترین لیزرهای حالت جامد به لیزر یاقوت که یک لیزر سه ترازی است و لیزرهای نئودنیوم )YAG:Nd و glass:Nd ) میتوان اشاره کرد.

لیزر گازی مادۀ فعال در این سیستمها یک گاز است که به صورت خالص یا همراه با گازهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرند. یکی از معروفترین این لیزرها لیزر گازی هلیوم-نئون است. عمل ایجاد لیزر ناشی از نئون است و هلیوم فقط جهت پمپــاژ نئون بهکار میرود. الکترودها به یک منبع تغذیۀ ولتاژ بالا متصل هســتند. جریانی از الکترونهــا از میان لوله ها جریان مییابد. الکترونها با اتمهــای هلیوم برخورد میکنند. الکترونهای اتمی آنها را به مدار تهییج شــده پرت مینمایند. اتمهای تهییج شدۀ هلیوم به اتمهای نئــون برخورد میکند و اتمهای هلیوم انرژی درونی اضافی خود را به اتم نئون انتقال میدهد. طولموج خروجی 632 نانومتر است.

 شاید مطالب زیر نیز برای شما مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *