آموزشی

معرفی اصول اولیه ارتباطات نوری

معرفی اصول اولیه ارتباطات نوری

معرفی اصول اولیه ارتباطات نوری : گنجاندن موضوعی مانند لیزرهای نیمهرسانا برای ارتباطات نوری در یک مقاله با حفظ شیوایی، کار ، فیزیک 2 ، فوتونیک 1 گستره وسیعی از ابعاد مختلف علوم مشتمل بر اپتیک ، دشواری است. این مبحث را در بر میگیرد، که هریک از اینها خود مستلزم چندین کتاب درسی 4 و الکترونیک 3حالت جامد هستند.

( جهت دریافت اطلاعات راجع به تیوب لیزر ، تیوب دستگاه لیزر ، قیمت تیوب لیزر ، فروش تیوب لیزر ، تیوب لیزر 80 رسی ، تیوب لیزر 100 رسی ، تیوب لیزر 120 رسی ، روی لینک های مرتبط کلیک کنید )

هدف این مقاله، معرفی لیزرهای نیمه رسانا به روشی قابل فهم و جذاب برای کسانی که به شناخت نور علاقه دارند می باشد. مخاطبان این مقاله کسانی هستند که بیشتر به کار در حوزه لیزرهای نیمه رسانا و به تصمیماتی که به جهت اهمیت موضوع و اساسی بودن آن در مجموع زمینه ها گرفته میشود، علاقهمند هستند. هدف ما این است که رضایت خواننده این اثر از هر دو جنبه علمی و مهندسی این رشته جلب شود. قبل از اینکه سراغ جزئیات فنی مبحث لیزرهای نیمهرسانا در ارتباطات برویم، منطقی است که یک گام به عقب بازگشته و اهمیت علمی و تاریخی این دستگاهها و همچنین نیاز لیزرهای نیمه رسانا به منابع نوری در ارتباطات نوری را بدانیم. نهایتاً در انتهای این فصل علاقهمندیم تا ماهیت لیزرهای نیمهرسانا را به خواننده معرفی نماییم و همچنین نحوه ترتیب بندی مطالب مقاله شرح داده شود.

( جهت دریافت اطلاعات راجع به پاور دستگاه لیزر ، قیمت پاور دستگاه لیزر ، فروش پاور دستگاه لیزر ، پاور لیزر 100 وات ، پاور لیزر 120 وات ، ترانس پاور لیزر ،  روی لینک های مرتیط کلیک کنید)

 

 

1-مقدمه ای بر ارتباطات نوری

مبانی ارتباطات نوری

ارتباطات نوری به نوبه خود دارای تاریخ طویلی است. ارتباطات نوری مدرن برپایه لیزرها و فیبرهای . راه حلی برای ارتباطات نوریاند جدول ، نوری به دلایل اساسی و تکنولوژیکی

مزایای استفاده از ارتباطات نوری

 

نور پهنای باند وسیعی دارد

از آنجایی که نور یک موج الکترومغناطیس با فرکانسی درحدود چند میتواند اطلاعات بیشتری را نسبت به سایر امواج ، است???????????? صد مرسوم طیف الکترومغناطیسی با فرکانس پایینترحمل کند.
.

نور به راحتی هدایت شود

موجبرهای انعطافپذیر با تلفات خیلی پایین (فیبرهای شیشهای) اختراع شدهاند که اجازه میدهند پالسهای نوری درست مانند سیگنالهای الکتریکی منتقل گردند.

نور میتواند به آسانی تولید و آشکار گردد.

بهترین طولموج برای انتقال میتواند به راحتی با دستگاههای نیمهرسانا تولید و آشکارگردد و ساخت این منابع و آشکارسازها می تواند مقرون به صرفه باشد.

 

معرفی اصول اولیه ارتباطات نوری : نکته آخر نمون های مهم برای لیزرهای نیمه رسانا در ارتباطات نوری است. مدتها پیش، پائول ریور از فانوسها برای اعلان رسیدن و نحوه نقل و انتقال مهاجمان بریتانیایی استفاده کرد. آن فانوسها با بدنهای سیاه و نوری که با گرما شکل گرفته، نوری ناهمدوس در طیفی از طول موجها تولید کرده و آن را در محیطی پر اتلاف و متلاطم نشر میدادند. با این وجود اطلاعات مایلها حمل میشد.

(جهت دریافت اطلاعات راجع به مین برد دستگاه لیزر ، مادربرد لیزر 6442 ، مادربرد لیزر 6332 ، مادربرد لیزر 6445 ، مادربرد لیزر لیترو ، دانگل دستگاه لیزر ، مادربرد لترو 6565 ، مادربرد لترو 6585 روی لینک های مرتبط کلیک کنید )

 

به منظور بهره مند شدن از خصوصیات شگفت انگیز نور، و انتقال آن در صدها مایل، یک منبع همدوس با طول موج منفرد مناسب، همراه با موجبری بدون اتلاف و بسیار شفاف مورد نیاز است. پاسخ ما به این نیاز یک لیزر نیمه رساناست. اصول ارتباطات نوری فیبری، بر پایه پالسهای نوری تولید شده به وسیله لیزر است که چندین هزار مایل در سرتاسر فیبر منتقل میشوند که در نتیجه آن میزان بسیار عظیمی از اطلاعات میتواند در هر فیبر منتقل شود. نور طول موجهای مختلف، میتواند بدون تاثیر بر یکدیگر منتقل شود و نور در هر طول موج قادر است تا چندین گیگابیت بر ثانیه اطلاعات را جابه جا کند.

( جهت دریافت اطلاعات راجه به چیلر دستگاه لیزر ، چیلر لیزر 5000 s&a ، چیلر لیزر 5200 s&a ، سنسور آب چیلر لیزر ، پمپ آب چیلر لیزر ، کمپرسور چیلر لیزر ، نمایشگر دمای چیلر لیزر ، روی لینک های مرتبط کلیک کنید )

اکثر قریب به اتفاق این بیت ها بوسیله لیزرها تولید میشوند که یکی از مفیدترین و کاربردیترین اختراعات نیمه دوم قرن بیستم است. اولین به نمایش گذاشته 1958 در سال 1 گسیل همدوس از نیمه رساناها توسط گروهی به رهبری رابرت هال شد. 3 پیشنهاد شد و برای او و ژورس آ. آلفرو 2 اولین لیزر ساختار ناهمگون دوگانه توسط هربرت کرومر نوبل را به جهت “توسعه ساختارهای ناهمگون نیمهرسانا مورد استفاده در سرعتهای 2000جایزه نیز به دلیل “نقش وی در اختراع مدار مجتمع” 4 بالا و اپتوالکترونیک” به ارمغان آورد. جک اس.کیلبی نوبل را از آن خود کرد. تکنولوژی فیبر نوری میلیاردها میلیارد بیت را قادر ساخته تا 2000جایزه بدون وقفه و یکپارچه از یک سوی جهان به سوی دیگر شارش یابند. قطعات ساختاری این شبکه ارتباطات نوری در شکل نشان داده می شود.

( جهت دریافت اطلاعات راجه به لنز دستگاه لیزر ، قیمت لنز دستگاه لیزر ، فروش لنز دستگاه لیزر ، لنز لیزر 2 اینچ ، لنز لیزر 2.5 اینچ و لنز لیزر مشکی ، اینه دستگاه لیزر ، روی لینک های مرتبط کلیک کنید )

 معرفی اصول اولیه ارتباطات نوری

تصویر سمت چپ شکل – نشان دهنده پیچه هایی از فیبر نوری است، که حجم فشرده قابل حملی از این موج برهای با قابلیت مسیردهی آسان را نشان میدهد. در سمت راست شکل – یک فرستنده 1 لیزر نیمه رسانای منفرد است که دارای ورودی الکتریکی وخروجی فیبر نوری است. سیگنال الکتریکی به نور مدوله میشود که به یک فیبر نوری متصل میگردد. مایلها از این فیبرها در زیر زمین کانال دهی شدهاند و پهنای باند عظیمی در همه جا قابل دستیابی است. رشد استفاده از این پهنای باند را سال دو1/5 ، میزان داده های دیجیتالی تقریبا هر 2006 مشاهده نمود. از سال 2-1 میتوان در شکل برابر شده است. ترابیت بر ثانیه میباشد. به منظور درک 20 استفاده از پهنای باند جهانی در حال حاضر چیزی حدود توان انتقالات نوری فیبر، پهنای باند مشاهد شده ای که سرتاسر یک فیبر نوری منفرد میتواند انتقال ترابیت بر ثانیه است. ظرفیت پهنای باند وسیعی در فیبر نوری موجود است، و بطور 1 حدود ،یابد قابل توجهی از اکثر فیبرهای نوری استفاده کمی میشود.

( جهت دریافت اطلاعات راجه به تعمیرکار دستگاه لیزر ، تعمیرات دستگاه لیزر ، تعمیر چیلر دستگاه لیزر ، تعمیر پاور دستگاه لیزر ، روی لینک های مرتبط کلیک کنید )

 

2-یک رخداد قابل توجه

ارتباطات نوری بر پایه انتقال پالسهای نوری از میان فیبر نوری استوار است. این کاربرد قابل توجه نشان داده 3-1 خود را مدیون رخدادی مفید و البته اختراعی تصادفی میداند. این رخداد در شکل زیر نشان داده شده است. اختراع هنگامی صورت گرفت که در سال برای اولین بار فیبری با سطوح اتلاف پایین (  20 db/km ) را به عرصه نمایش درآوردند.

 معرفی اصول اولیه ارتباطات نوری

معرفی اصول اولیه ارتباطات نوری : اتلاف نوری در فیبر شیشهای تک مد مدرن امروزی را بر حسب 3-1شکل / نشان میدهد. km SMF فیبر نوری مدرن ” کورنینگ dB “دارای کمینه اتلافی حدود −28 در طول موج 0/2 /km 1550 است. اگر هدف انتقال توان تا جای ممکن باشد، این طولموج 1550nm ، با اتلاف کمینه nm بهترین انتخاب برای طولموج میباشد (به دلایلی بعداً مورد بحث قرار میگیرد، پنجره پاشندگی 1310 پایین، حدود نیز بسیار مطلوب است). منابع نوری که این اطلاعات را انتقال میدهند از nm کجا میآیند؟

( جهت دریافت اطلاعات راجع به فروش دستگاه برش لیزر ، خرید دستگاه لیزر ، دستگاه لیزر دست دوم و کارکرده روی لینک های مرتبط کلیک کنید )

لیزرهای نیمه رسانا بوسیله نیمه رساناها ساخته میشوند که نیمه رساناها یک خصوصیت طبیعی به نام گاف انرژی دارند و طولموج نوری را که میتوانند نشر دهند، کنترل میکنند. شکل 1گاف انرژی مورد استفاده هم به عنوان 2 InP طیف وسیعی از طول موجهایی را که توسط نیمه رساناهای مبنی بر به تصویر میکشد.

طول موجهای پیرامون ، منابع نوری و هم آشکارسازها، تولید یا آشکار میشوند نانومتر به سادگی بوسیله ایجاد ساختارهای ناهمگون از نیمه رساناهای مختلف بطور 1500 و 1300 مناسب دسترس پذیرند. نانومتر 1550 از این رو، در ناحیه کم اتلاف شیشه، منابعی که مولد نور هستند (در طولموج پیرامون میکرومتر) را میتوان به سادگی توسط نیمه رساناها ساخت. لیزرهای نیمه رسانا و دیودهای 1/55یا نشردهنده نور بطور حیرت آوری منابع نور مناسبی هستند. آنها کوچک، ساده در ساخت، و ارزان بوده و میتوانند از تمام تجربیات و زمینه هایی که در ساخت نیمهرسانا برای علم الکترونیک استاندارد، رشد یافته، بهره ببرند. این انطباق خوب مابین ساخت راحت منبع نور و طول موج ویژه مورد نیاز، به اهمیت و رشد چشمگیر این تکنولوژی منجر شده است. بدون این منابع نور مناسب و وجود موجبری بسیار عالی، ممکن است از دیگر تکنولوژیها به عنوان گزینهای برای مخابرات، استفاده شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *