لنز لیزر 2 اینچ ،فوکوس 50.8 میلیمتر

لنز لیزر 2 اینچ ،فوکوس 50.8 میلیمتر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻭ ﺑﺮﺵ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻟﻨﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻟﯿﺰﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻟﻨﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﻝ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺩ. در این صفحه از قیمت و فروش و خرید لنز لیزر 2 اینچ مطلع خواهید شد. با ما همراه باشید.

کاربرد لنز لیزر فوکوس 2 اینچ

لنز لیزر 2 اینچ ،فوکوس 50.8 میلیمتر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻭ ﺑﺮﺵ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ٫۱۷۲ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ )۲٫۱ﺍﯾﻨﭻ( ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﮐﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﻧﻮﻉ ﻟﻨﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ، ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﻝ ﺭﺍ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ.

تصویر
فروش پایان کار نیست ، آغاز یک تعهد است!

شرکت همیارلیزر

ویژگی ها

لنز لیزر 2 اینچ ،فوکوس 50.8 میلیمتر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻭ ﺑﺮﺵ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ٫۱۷۲ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ )۲٫۱ﺍﯾﻨﭻ( ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﮐﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﻧﻮﻉ ﻟﻨﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ، ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﻝ ﺭﺍ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ.

توانایی بالا

ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻭ ﺑﺮﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎﯼ ۲٫۱ ﺗﺎ inch12.77ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ

سازگاری

قطر: 20 به بالا برحسب میلی متر

سازگاری

قطر: 20 به بالا برحسب میلی متر

مناسب حکاکی

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﻨﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی متریال هایی مانند سنگ و چوب

عواملی که باعث شکسته شدن لنز لیزر می شوند!

کثیف بودن لنز لیزر:

به طول معمول هر ۸ ساعت یک بار باید سطح لنز توسط الکل سفید و پنبه تمیز شود اگر این اتفاق نیوفتد سطح لنز داغ شده و باعث شکسته شدن لنز می شود یکی دیگر از مزایای تمیز کردن به موقع دوده نگرفتن و سیاه نشدن به مرور لنز می باشد که باعث افزایش طول عمر لنز دستگاه لیزر می شود

تنظیم آینه را یاد بگیرید :

به طور معمول باید هر ۲ هفته یک بار تنظیم اینه های دستگاه لیزر انجام شود به خصوص تنظیم اینه سوم که مربوط به لنز دستگاه لیزر است. اگر لیزر به دیواره مخروطی برخورد داشته باشد لنز داغ شده و میشکند

دمنده را چک کنید!

اگر باد خروجی دمنده ضعیف باشد و یا لوله های هدایت کننده گرفته باشند باد سر لنز ضعیف شده و باعث از بین رفتن لنز لیزر می شود

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط